ADVOKÁT a INSOLVENČNÍ SPRÁVCE
Mgr. Zuzana HrudováOdměna advokáta je sjednána na základě vzájemné dohody advokáta a klienta, a to s přihlédnutím k časové a právní náročnosti poskytované služby, přičemž vodítkem ke smluvené výši odměny jsou sazby dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Hotové výdaje advokáta, jako jsou například soudní poplatky či cestové, jsou účtovány zvlášť.

Smluvní odměnu lze sjednat jakožto:
• časovou, kdy celková odměna advokáta se odvíjí od skutečně vynaloženého času, který advokát věnoval právní věci klienta,
• úkonovou, kdy odměna za poskytnuté právní služby je určena násobkem pevné sazby za jeden úkon poskytnuté právní služby a počtu úkonů právní služby. Co se považuje za úkon právní služby, je zakotveno v § 11 advokátního tarifu.
• paušální, kdy právní věc klienta je vyřízena za pevně stanovenou odměnu

Pokud odměna advokáta nebude určena předem dohodou advokáta a klienta, účtuje advokát svoji odměnu v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) za jednotlivé úkony právní služby.
V případě dotazu mě, prosím, kontaktujte. Po obdržení podrobnějších informací o poptávané právní službě, Vás budu informovat o předpokládané výši odměny.